Tari Beskalan Tarian Tradisional dari Malang, Jawa Timur

Tarian tradisional satu ini merupakan salah satu tarianselamat datang yang khas dari Malang, Jawa Timur. Namanya adalah TariBeskalan.

Apakah Tari Beskalan itu?

Tari Beskalan adalah salah satu tarian tradisional darikabupaten Malang, Jawa Timur. Tarian ini biasanya dipertunjukan pada saatpenyambutan tamu besar yang datang ke sana. Selain menjadi tarian selamatdatang, Tari Beskalan ini juga sering dipertunjukan pada pementasan Ludruk sebagai tarian pembuka setelah Tari Remo. Tarian ini merupakan salah satutarian tradisional Malang yang terkenal selain Tari Topeng Malangan.
Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, Tari Beskalan iniawalnya merupakan bentuk tarian ritual yang dilakukan oleh masyarakat Malangpada jaman dahulu apabila akan membuka lahan atau mendirikan bangunan. Padasaat mengawali penggalian tanah, biasanya diadakan ritual penanaman tumbal yangsering disebut dengan “cok bakal”atau “sesajen”. Tumbal yang digunakanpada umumnya adalah kepala kerbau. Tumbal tersebut merupakan sedekah bumi yang harus dilakukan agarterhindar dari bahaya dan lahan yang dibuka tersebut diberikan kesuburan.
Pada saat acara ritual tersebut berlangsung diiringi denganpertunjukan Tari Beskalan. Tari Beskalan ini dianggap sebagai wujud rasa syukurdan rasa hormat kepada leluhur agar dijauhkan dari bahaya dan diberkati tanahyang subur dan rejeki yang melimpah. Selain dipertunjukan dalam acara ritual,di daerah tertentu Tari Beskalan ini juga menjadi tarian wajib yang harusdipentaskan ketika acara bersih desa. Selain menggambarkan rasa syukur danhormat kepada lulur, tarian beskalan ini juga dianggap sebagai simbolpermulaan/ awal dari kehidupan. Kepercayaan tersebut menjadikan tarian inimulai berkembang, tidak hanya sebagai bagian dari ritual, namun juga sebagai pembukaacara dan penyambutan tamu besar.
Dalam pertunjukannya, Tari Beskalan ini biasanya dimainkanoleh empat orang penari wanita. Namun di acara tertentu dapat juga dimainkanoleh dua orang, bahkan ada juga yang lebih dari empat orang. Dalam pertunjukannyapenari menggunakan busana dan tata rias khas Tari Beskalan. Pada bagian kepalapenari menggunakan sanggul yang dihiasdengan cundhuk mentul. Lalu pada bagian tubuh atas menggunakan kemben dan dipadukan dengan ilat – ilatan. Untuk bagian bawahmenggunakan celana sepanjang lutut dan tambahan kain pada bagian depan danbelakan yang panjangnya sejajar dengan celana. Sedangkan pada bagian kakimenggunakan kaus kaki putih dan gongseng.Tidak lupa selendang yang di pasangkan di bahu yang digunakan untuk attributemenari.
Gerakan dalam Tari Beskalan ini hampir sama dengan gerakanpada Tari Remo, hanya saja gerakandalam tarian ini lebih anggun, lincah dan dinamis. Sehingga menggambarkan sisikecantikan dan kelincahan seorang wanita. Dalam pertunjukan Tari Beskalan inijuga diiringi oleh iringan music tradisional. Awalnya Tari Beskalan inidiiringi oleh beberapa alat musik yang sederhana seperti kendang, jidor dan lain – lain. Namun pada masa sekarang inibiasanya diiringi oleh musik gamelan jawa dengan laras slendro yang menjadi ciri khas gamelan di Jawa Timur.
Gambar : Pertunjukan Tari Beskalan
Dalam perkembangannya, Tari Beskalan ini telah menjadisalah satu tarian kebanggan kota Malang, Jawa Timur. Tarian yangawalnya menjadi tarian ritual kini telah menjadi tarian pembuka di berbagaiacara budaya di kota Malang, seperti kesenian Ludruk, festival budaya dan lain – lain. Selain itu Tari Beskalanini juga sering digunakan sebagai tarian selamat datang untuk menyambut tamubesar atau para rombongan wisatawan yang berkunjung kesana.
Cukup sekian pengenalan tentang “Tari Beskalan Tarian Tradisional dari Malang, Jawa Timur”. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan andatentang kesenian tradisional di Indonesia.
YUK CINTAI DAN LESTARIKAN KESENIAN TRADISIONAL DI INDONESIA!